Missió, Visió i valors

MISSIÓ

L’Institut Giola pretén la formació integral de la persona en col·laboració amb les famílies i  els agents socials.
En relació amb l’Alumnat
Formar integralment la persona, tant pel que fa a l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements, com en el formatiu de desenvolupament i orientació personal, acadèmica i professional per a què esdevinguin ciutadans que puguin viure, conèixer i integrar-se al món, amb els valors de creixement personal, convivència i sostenibilitat.
En relació amb la Família
Aconseguir la seva participació i recolzament en la formació dels seu fill/a i en el seu procés educatiu i, fer doncs, més efectiva la  tasca que es du a terme des del centre.
En relació a l’Entorn
Formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats del nostre entorn i de la societat per a què contribueixin al progrés i al desenvolupament socials.
En relació amb l’Equip Humà de l’Institut
Crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que promogui la seva implicació en els projectes i el funcionament del Centre, i així es faciliti la seva tasca i s’afavoreixin els processos de reflexió, d’actualització i millora  continuada  necessaris per tal d’obtenir resultats professionals i humans cada dia més satisfactoris.
En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Aplicar, adaptar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar i transmetre al Departament d’Ensenyament les necessitats detectades en la comunitat educativa per a què hi hagi una bona sintonia entre la política educativa,  l’entorn i la societat.

VISIÓ

L’Institut GIOLA vol ser un centre de prestigi i referència a l’entorn on s’ubica. Per això l’objectiu principal de l’Institut se centra en formar i educar l’alumnat perquè esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics.
      Per aconseguir-ho volem que aquest procés formatiu s’esdevingui en un centre on s’afavoreixi el diàleg, on s’impulsin projectes relacionats amb l’entorn i també amb altres centres.
           És per això que volem:
Fer un treball significatiu en valors.
Consolidar, millorar i ampliar l’oferta formativa actual.
Assolir una bona competència lingüística per comprendre i expressar els continguts curriculars.
Afavorir el coneixement en llengües estrangeres com a mitjà per esdevenir ciutadà del món.
Implicar tot el professorat per a que participi en el centre i en el seu model d’organització.
Implicar els pares i les mares dels nostres alumnes participin activament en aquest procés educatiu.
Cercar estratègies d’innovació, enriquidores per a l’alumnat, en col·laboració amb l’entorn, amb altres centres i amb les empreses.

VALORS

L’Institut GIOLA dóna molta importància als valors perquè es consideren el motor per aconseguir la nostra missió. Es treballa, doncs, la transmissió de valors i es fomenta la reflexió individual i col·lectiva per a què esdevingui un tret d’identitat.
Creixement personal. En relació amb un mateix. Promocionar l’esforç personal i la superació, promovent l’esperit de millora continuada. I desenvolupar les següents capacitats.:
·         Participació activa en el propi procés de millora.
·         Esperit crític.
·         Creativitat.
·         Reflexió.
·         Esforç per millorar.
·         Acceptació de les pròpies limitacions.
·         Presa de decisions en el seu itinerari formatiu.
·         Coresponsabilitat 
Convivència: En relació amb els altres. Respecte i formació de la persona dins d’un context de bona convivència. Acceptant la diversitat per raons de sexe, ideologia i religió, inhibint les mostres externes que puguin ofendre a la resta de la comunitat educativa.
Fomentant la llibertat d’expressió i tenint cura de l’entorn i el medi ambient, acceptant les normes i acords.
Sostenibilitat.En relació amb el món. Fomentant la implicació i la responsabilitat amb l’entorn i el medi ambient en un sentit ampli i de forma relacionada amb la convivència i el creixement personal.