Política de qualitat

La nostra política de qualitat
 
El sistema de gestió basat en processos és l’eina que ens facilita fer la diagnosi i poder ajustar les actuacions previstes per aconseguir els objectius de centre satisfent les expectatives dels diferents grups d’interès.

Per assegurar l’èxit en aquesta política de gestió cal:

·      Implicar el conjunt de l’equip humà a través de la formació en els principis de la presa de decisió a partir d’evidències. Cal difondre les bones pràctiques, impulsar el treball en equip i la cooperació i facilitar tecnologies informàtiques de gestió per a mantenir i millorar els canals de comunicació. 
·      Potenciar la millora continua i la qualitat impulsant la participació de tota la comunitat escolar en equips de millora, incidint en l’anàlisi i reflexió de la pràctica docent.
 
·      Emprar els models ISO i e2cat com a eines per avançar en el camí de l’excel·lència.  Basem el sistema de gestió en la metodologia de processos i prenem decisions basades en evidències, impulsant el lideratge distribuït, la participació i els espais d’intercanvi.