Carta de compromís

La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famí­lies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.

Per tal de garantir el compliment del projecte educatiu no podem concebre una altra manera de treballar que no passi per una absoluta col·laboració entre centre i família. El creixement harmònic del vostre fill/a en qualsevol àmbit és una tasca comuna i plegats hem de treballar-hi.

A tal efecte, val la pena aturar-se un moment a reconèixer quina és la responsabilitat bàsica i elemental de cadascuna de les parts citades.

Entenem que la FORMACIÓ en conceptes i procediments, en coneixements i competències,  en el formatiu de desenvolupament personal i en l’orientació personal, acadèmica i professional, és l’objectiu bàsic i primordial que ha de cobrir el treball en un Institut. I entenem també que l’aprenentatge dels aspectes conductuals més bàsics d’interacció entre persones o habilitats socials, és a dir, el que comunament entenem per EDUCACIÓ, és bàsicament responsabilitat de la família.

És a partir d’aquesta distinció que podem aclarir els termes de col·laboració:

·          La família és responsable de l’educació de l’alumne/a, i el centre col·labora a mantenir i ajustar aquestes pautes de comportament ja establertes per tal de garantir una convivència harmònica entre tots els membres de la comunitat educativa .

·          El centre és responsable de la formació de l’alumne/a, i la família col·labora a garantir el seu material escolar, un espai adient de treball i la dedicació de temps necessària a cada alumne/a per tal de completar a casa aquelles activitat que s’han iniciat en el centre.

Així, amb un objectiu comú i les responsabilitats clarament definides, tan sols podem propiciar una bona col·laboració entenent la feina que a cada part li pertoca assumir tot recolzant de la manera més positiva possible la tasca que fa l’altra.