Curs d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Introducció

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones que, havent superat un cicle de grau mitjà volen accedir a un cicle de grau superior afí al cicle de grau mitjà que han superat.

Característiques   

El curs consta d’unes matèries comunes:

  1. Llengua catalana

  2. Llengua castellana

  3. Llengua anglesa

  4. Matemàtiques

I unes matèries optatives, que en el nostre centre son: Economia o Biologia/química

La tutoria de seguiment i orientació professional és individualitzada

Durada i Horari    La durada és d’un curs acadèmic.

Les matèries s’imparteixen de dilluns a divendres de 8 a 2/4 de 1.

Superació    El règim del curs és presencial amb una assistència mínima obligatòria del 80% de les hores globals.

Per superar el curs cal que la nota mitjana sigui igual o superior a 5.