Projectes

Escoles Verdes

L'Institut Giola es va adherir al projecte d'Escola Verda de la Generalitatde Catalunya i va rebre el distintiu el desembre de 2004. Aquest distintiu comporta un compromís per part del centre de fomentar i promoure la seva participació en projectes locals de millora ambiental.

En aquest marc, al centre es plantegen cada curs escolar un seguit d'activitats que prioritzen l'educació ambiental (xerrades, conferències, exposicions i activitats de grup entre d’altres). Aquestes activitats pretenen fomentar la participació i cooperació de la comunitat educativa (professors, alumnes i personal d’administració i servei)  en la recerca d'actituds individuals i col·lectives que afavoreixin un comportament responsable vers al medi ambient.