Acreditació de l'experiència laboral

Servei de Reconeixement

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta l’Institut Giola, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual i permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els mòduls, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.
Persones destinatàries
·         El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. 
·         Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament. 
·         També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.
Oferta de places
CFGM Gestió administrativa                                                    5 places
CFGS Administració i Finances                                                5 places
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques        5 places
Calendari
 

Descripció

Data

Observacions

Període d’admissió de  sol·licituds

Octubre o al llarg del curs si es disposa de places

A la secretaria del centre

Publicació de les llistes de persones admeses i llista d’espera

7 dies després de la finalització del període d'admissió

A la secretaria  de l’institut

Publicació de la data d’inici de les sessions de reconeixement

Els usuaris es convocaran per correu electrònic o trucada telefònica

 

Pagament del servei

Nº de compte ES13 2100 3390 81 2200009101

Entitat bancària

Lliurament de la documentació

Els usuaris hauran de lliurar la documentació en un període de 15 dies hàbils des de la data en què siguin convocats

A la secretaria del centre

Publicació del resultats provisionals

Un cop finalitzat el procés individual

 

Reclamacions

Fins a 3 dies després d’haver comunicat la resolució

A la secretaria del centre

Publicació Resultats definitius

10 dies després del termini del període de reclamacions

A la secretaria del centre

Lliurament de certificats

El dia de al publicació del resultats definitius

A la secretaria del centre

 
Procediment d’inscripció. Instruccions per a fer la sol·licitud i criteris d’admissió
·         A la web hi ha el full de sol·licitud al servei de reconeixement, així com a la secretaria del centre es disposa del format paper a l’abast de les persones interessades.
·         La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial, a la secretaria del centre.
·         Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE
Criteris d’admissió
Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places es seguiran els següents criteris:
a)     Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
b)     El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
Presentació de documentació
Les persones admeses hauran de presentar a la secretaria del centre, en un termini màxim de quatre dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) a comptar des del dia següent de la data de publicació de la llista de persones admeses, la documentació acreditativa dels requisits:
a)     Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
b)     Informe d’assessorament o document equivalent.
Les persones que han participat  en convocatòries anteriors a l’any 2011 en el procediment d’acreditació de competències, no disposen d’informe d’assessorament, per tant s’haurà d’acceptar la seva participació, sempre i quan demostrin per mitjà de documents la seva participació en el procés.
c)      Rebut d’ingrés del preu.
d)     Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
e)      Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral segons s’especifica al punt 9.11.1.
f)       Documentació per justificar unitats de competència acreditades segons s’especifica al punt 9.11.2, si és el cas. 
La documentació per acreditar l’experiència laboral que es demana a les persones que treballen com assalariades, com autònomes o que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure, és:
a) Persones que treballen com assalariades:
1.       Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització.
2.       Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
3.       En el cas dels cicles formatius de la família professional d'Activitats marítimopesqueres, també la llibreta de navegació, regulada en la disposició addicional segona del Reial decret 2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 18, de 21.1.2000).
b) Persones que treballen com autònomes:
1.       Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
2.       La liquidació de l'impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat
3.       La declaració personal de les activitats que realitza.
4.       En el cas dels cicles formatius de la família professional marítimopesquera, també la llibreta de navegació, regulada en la disposició addicional segona del Reial decret 2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 18, de 21.1.2000).
c) Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure:
1.       Certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement. 
La documentació que es demana per justificar unitats de competència acreditades, és:
-          Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals
-          Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat.
-          Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. 
La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei. El centre educatiu establirà el document i la forma del pagament. 
Informació sobre el preu del servei 
Extracte de l’ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). 
3.1 Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a d’ingrés del preu públic:
a)     Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€
b)     Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€
L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions. 
3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.
Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:
3.2.1 Bonificació
a)     Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
3.2.2 Exempció
a)     Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)     Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)      Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)     Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Pagament del servei: Per transferència bancària

Nº de compte ES13 2100 3390 81 2200009101