Musicoteràpia


Amb un petit grup d’alumnes que requereixen atenció individualitzada, per tal de millorar el seu rendiment personal s’intervé a través d’activitats musicals.
Aquestes intervencions es fonamenten en la pràctica de la musicoteràpia, que utilitza la música i/o els seus elements (so, ritme, melodia i harmonia) amb la finalitat de facilitar i promoure la comunicació, aprenentatges, mobilització, expressió, organització i altres objectius rellevants, per tal de donar resposta a les necessitats físiques, psíquiques, socials, emocionals i cognitives.
En el disseny d’aquestes intervencions, la música s’ha entès no com a objectiu en sí mateix, sinó com a eina a través de la qual treballar aspectes curriculars i de la persona en la seva globalitat.
Els destinataris són alumnes del centre que requereixen una atenció individualitzada, i que precisen d’una oferta alternativa, alumnes altament desmotivats vers les tasques acadèmiques, amb conductes disruptives, amb adaptacions curriculars, amb risc, amb problemes de relació i alumnat nouvingut.
Els tallers tenen per objectius millora la qualitat de la comunicació i interacció amb els altres, millorar la capacitat d’escolta, participació i vinculació amb la comunitat escolar, reducció i control de l’agressivitat i adquisició de comportaments més adaptatius dins l’espai d’intervenció i amb els instruments, realització de la pròpia tasca dins d’un grup, augmentar l’autoestima, expressió dels sentiments, empatitzar entre d’altres a més d’algunes activitats curriculars treballades transversalment com la vinculació de la música amb les matemàtiques o composicions escrites